แผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.) เกษมทวี 14/7 (มีเงินปันผล)

เกษมทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
"เลือกผลตอบแทนคุ้มค่า...คุ้มเวลา
 เลือกหลักประกันระยะสั้น...เพื่อการศึกษา"
เพราะลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ การมอบการศึกษาจึงเป็นของขวัญอันล้ำค่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมอนาคตอันสดใสสำหรับลูกรัก ถึงแม้ปัจจุบันค่าใช้จ่ายทางการศึกษาไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น แบบประกัน "เกษมทวี 14/7" นับเป็นอีกหนึ่งหลักประกันการศึกษา ที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกของคุณ ซึ่งมีเงินคืนทุกๆ ปี และเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับอนาคตทางการศึกษาของลูกว่าจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามที่ต้องการ
  • อุ่นใจ...เงินคืนตลอดสัญญาควบคู่กับความคุ้มครอง
  • มั่นคง...เงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • สานฝัน..หลักประกันทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
  • คุ้มค่า...เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. ครบรอบปี รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์

2.ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล*

3.เสียชีวิตระหว่างสัญญา
- คุ้มครองชีวิต 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (20,600 x 7 ปี)
20,600
144,200
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (รวม 14 ครั้ง)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เงินปันผล*
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

56,000
120,000

176,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 31,800
คุ้มครองชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัย 120,000
หมายเหตุ * บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • กบข.มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน