ทรัพย์ทวี 400 มีเงินปันผล เพื่อความมั่นคงในชีวิต เริ่มต้นคิดวางแผนการออม

ทรัพย์ทวี 400 [มีเงินปันผล]
"เพื่อความมั่นคงในชีวิต...
    เริ่มต้นคิดวางแผนการออม"
เพราะสภาวะผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงและมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อเงินออมของคุณในอนาคต "ทรัพย์ทวี 400" [มีเงินปันผล] เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มพูนผลประโยชน์ในรูปแบบของการออมควบคู่ไปกับการประกันชีวิต อีกทั้งบริหารจัดการเงินออมเพื่อแผนการใช้จ่ายในอนาคตและทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน


  • สร้างเงินออมสำหรับทุกแผนการในอนาคต
  • รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
  • สร้างการออมพร้อมรับความคุ้มครอง
  • สำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์

1. รับเงินคืน
รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์

2. ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล*

3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
หมายเหตุ* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

"ออมเงินควบคู่คุ้มครอง... รองรับแผนการในอนาคต"

1. รับเงินคืนทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ครั้งละ 30%*
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

2. รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 290%
เป็นเงินออมก้อนใหญ่สำหรับทุกแผนการในอนาคต

3. อุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา
สร้างหลักประกันที่มั่นคง รับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

4. เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง รองรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (18,560 x 20 ปี)
18,560
371,200
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์
(รวม 4 ครั้ง)
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- เงินปันผล*
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา


120,000
290,000

410,000
คุ้มครองชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
100,000
หมายเหตุ * บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839