ประกันรายได้ครอบครัว ธนทรัพย์ 85 จ่ายเบี้ยฯ สั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน

ธนทรัพย์ 85
"จ่ายเบี้ยฯ สั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน
 สร้างหลักประกันให้ตนเอง และครอบครัว"
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัว แต่ยังคงมีความกังวลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และความไม่แน่นอนในอนาคต วันนี้คุณสามารถคลายกังวลกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างหลักประกันที่มั่นคงกับ "ธนทรัพย์ 85" แบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี สูงสุด 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อดูแลคนที่คุณรัก เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ คุ้มครองหนี้สิน กรณีฉุกเฉินทางการเงิน สามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับเงินก้อนก่อนครบสัญญาได้ หรือหากอยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยที่คุณสามารถปลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ในเวลาเพียง 5 ปี หรือ 10 ปี พร้อมได้รับการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต Signature Service จากไทยประกันชีวิต

"สร้างหลักประกันให้ตนเองและครอบครัว
ด้วยธนทรัพย์ 85 เพื่อความมั่นคงทางการเงิน"

1.คุ้มครองสูงสุด 120%*
สร้างหลักประกันที่มั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

2.ครบสัญญา คืนเงินก้อน 120%*
รองรับทุกแผนการในอนาคต

3.จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น
เพียง 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อปลดภาระการชำระเบี้ยฯ ได้อย่างรวดเร็ว

4.ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

5.เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับคุณและครอบครัว 
 • เตรียมความพร้อมสำหรับทุกแผนการในอนาคต
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี หรือ 10 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • สร้างสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติม
 • หากจำเป็นต้องใช้เงิน สามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ได้
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1.ครบกำหนดสัญญา
รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.เสียชีวิตระหว่างสัญญา
2.1 ธนทรัพย์ 85/5  : ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5         รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป     รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 ธนทรัพย์ 85/10 : ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10        รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป    รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี
ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัย*
ปีละ
เบี้ยประกันภัย
สะสม
เงินครบสัญญา** เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์**
ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
1 100,200 100,200 - 13,000 1,000,000
2 100,200 200,400 - 73,000 1,000,000
3 100,200 300,600 - 201,000 1,000,000
4 100,200 400,800 - 325,000 1,000,000
5 100,200 501,000 - 475,000 1,000,000
6 - 501,000 - 488,000 1,200,000
7 - 501,000 - 502,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
20 - 501,000 - 701,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
30 - 501,000 - 865,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
40 - 501,000 - 1,046,000 1,200,000
... ... ... ... ... ...
อายุ 85 ปี - 501,000 1,200,000 - 1,200,000
หมายเหตุ * เบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลด (จำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 1 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท) ** ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และ 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 300,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน