หลักประกันรายได้ครอบครัว คุ้มธนกิจ 99(1)

คุ้มธนกิจ 99(1)
"เงินคืนคุ้มค่า ความคุ้มครองยาวนาน
 สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว"
เมื่อคุณต้องการสร้างความมั่นคงในอนาคต "คุ้มธนกิจ 99(1)" สามารถตอบโจทย์คุณได้ด้วยหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวและดูแลความยืดหยุ่นทางการเงินของคุณไปพร้อมกัน มีเงินคืนตลอดชีพที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ชำระ เพิ่มความยืดหยุ่นและลดภาระทางการเงินพร้อมรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ดูแลคนที่คุณรัก เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ คุ้มครองภาระหนี้สิน เป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลานในอนาคต รวมถึงสามารถเวนคืนกรมธรรม์ รับเงินก้อนเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน และมีระยะชำระเบี้ยประกันภัยให้คุณได้เลือกถึง 6 ระยะ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตามรูปแบบชีวิตของคุณ
  • สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวในระยะยาว 
  • รับมือกับความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
  • มีเงินคืนรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
  • จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
  • สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
แผนภาพแสดงผลประโยชน์


ผลประโยชน์
1.ระหว่างสัญญา
รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา

2.ครบกำหนดสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3.เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

(ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี)

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัย (41,600 x 20 ปี)
41,600*
832,000
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา (รวม 57 ครั้ง)
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา


570,000
1,000,000
1,570,000
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
- รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000
หมายเหตุ * เบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลด (จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 3 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

เงื่อนไขการรับประกัน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย มีให้เลือก 6 ระยะ
• ชำระครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี, 20 ปี
• ชำระถึงอายุ 60 ปี
• ชำระถึงอายุ 99 ปี
ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 50 ปี
ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย
• ขั้นต่ำ 50,000 บาท
สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
• ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี, 10 ปี, 20 ปี, ถึงอายุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน