ประกันรายได้ครอบครัว คุ้มธนกิจ 99(N)


คุ้มธนกิจ 99(N)
"สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
 ในทุกช่วงเวลาของชีวิต"
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาในการสร้างอนาตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว อนาคตที่คุณปรารถนาสามารถกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ กับแผนประกันชีวิต "คุ้มธนกิจ 99(N)" หลักประกันชีวิตที่มั่นคงที่จะดูแลคุณและครอบครัวในทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี เสมือนสร้างหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ หลักประกันกรณีมีภาระหนี้สิน กองทุนสำรองเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน รวมถึงเป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลาน โดยมีระยะการชำระเบี้ยประกันภัยให้เลือกถึง 6 ระยะ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทุกแผนการทางการเงินของคุณ  • สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวในระยะยาว 
  • รับมือกับความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
  • เป็นกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
  • สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้


แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1.ครบกำหนดสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
(ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี)
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัย (26,100 x 20 ปี)
26,100*
522,000
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- ครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
- รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000
หมายเหตุ * เบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลด (จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 3 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

เงื่อนไขการรับประกัน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย มีให้เลือก 6 ระยะ
• ชำระครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี, 20 ปี
• ชำระถึงอายุ 60 ปี
• ชำระถึงอายุ 99 ปี
ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 50 ปี
ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย
• ขั้นต่ำ 50,000 บาท
สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
• ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี, 10 ปี, 20 ปี, ถึงอายุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน