แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ. รีฟันด์

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุณเคยกังวลใจกับเหตุการณ์ต่อไปนี้หรือไม่
ซื้อประกันอุบัติเหตุมาหลายปี แต่ไม่เคยเรียกร้องสินไหมเลย รู้สึกเหมือนเป็น
การจ่ายเบี้ยโดยสูญเปล่า

"อุ่นใจทุกนาที
    เลือกความคุ้มครอง P.A. Package Plan"

การจำแนกชั้นอาชีพ

ตัวอย่างการจำแนกชั้นอาชีพ

อาชีพชั้น 1 ได้แก่ ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร พนักงานพิมพ์ดีด เสมียน

อาชีพชั้น 2 ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงาน แต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ศิลปิน ช่างเสริมสวย ทนายความ ทหาร ตำรวจ

อาชีพชั้น 3 ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ เกษตรกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง ชาวประมง คนงานทอผ้า นักแสดงละคร สัตวแพทย์ นักกีฬาอาชีพ พนักงานเดินเรือ นักบิน พนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร
  • พี.เอ. คลาสสิก แคร์
  • พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์
  • พี.เอ. โบน แคร์
  • พี.เอ. ฮอสพิทอล แคร์

พี.เอ. คลาสสิก แคร์ สำหรับอาชีพชั้น 1

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
การรักษาพยาบาล 20,000 30,000 60,000 70,000 80,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 350,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1ด. - 60 ปี 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
อายุ 61 - 65 ปี 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300
อายุ 66 - 70 ปี 1,300 1,950 2,600 3,250 3,900
อายุ 71 - 75 ปี 1,700 2,550 3,400 4,250 5,100

พี.เอ. คลาสสิก แคร์ สำหรับอาชีพชั้น 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
การรักษาพยาบาล 10,000 20,000 50,000 60,000 70,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 350,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 16 - 60 ปี 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
อายุ 61 - 65 ปี 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300
อายุ 66 - 70 ปี 1,300 1,950 2,600 3,250 3,900
อายุ 71 - 75 ปี 1,700 2,550 3,400 4,250 5,100

พี.เอ. คลาสสิก สำหรับอาชีพชั้น 3

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000
การรักษาพยาบาล 8,000 16,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 16 - 60 ปี 1,000 1,500
อายุ 61 - 65 ปี 1,100 1,650
อายุ 66 - 70 ปี 1,300 1,950
อายุ 71 - 75 ปี 1,700 2,550

พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์ สำหรับอาชีพชั้น 1, 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
การรักษาพยาบาล 100,000 100,000 150,000 200,000 200,000
การทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ชดเชยสัปดาห์ละ 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 25 - 60 ปี 5,000 8,000 11,000 14,000 17,000

พี.เอ. โบน แคร์ : สำหรับอาชีพชั้น 1, 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
การรักษาพยาบาล 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
กระดูกแตกหัก 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1ด. - 60 ปี 1,600 2,200 2,900 3,600 4,300 5,000
อายุ 61 - 65 ปี 1,760 2,420 3,190 3,960 4,730 5,500
อายุ 66 - 70 ปี 2,080 2,860 3,770 4,680 5,590 6,500
อายุ 71 - 75 ปี 2,720 3,740 4,930 6,120 7,310 8,500

พี.เอ. โบน แคร์ : สำหรับอาชีพชั้น 3

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000
การรักษาพยาบาล 10,000 15,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000
กระดูกแตกหัก 20,000 30,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1ด. - 60 ปี 1,600 2,200
อายุ 61 - 65 ปี 1,760 2,420
อายุ 66 - 70 ปี 2,080 2,860
อายุ 71 - 75 ปี 2,720 3,740

พี.เอ. ฮอสพิทอล แคร์ : สำหรับอาชีพชั้น 1,2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 500,000 1,000,000
การรักษาพยาบาล 20,000 30,000 40,000 60,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 500,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 500,000 1,000,000
ชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 600 1,000 2,000 3,000
ค่าปลงศพ (เสียชีวิตทุกกรณี) 10,000 10,000 10,000 10,000
อายุรับประกัน 6-60 ปี 6-60 ปี 15-60 ปี 25-60 ปี
เบี้ยประกันภัย อาชีพชั้น 1 1,500 2,000 2,800 4,900
อาชีพชั้น 2 1,800 2,500 3,600 6,200

แต่ถ้าไม่ซื้อไว้ ก็ไม่มั่นใจกับเหตุการณ์ในอนาคต กลัวว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
จะไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

ประกันอุบัติเหตุที่มีอยู่ จะคุ้มครองครอบคลุมหรือไม่ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง

วันนี้พบรูปแบบใหม่ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน พี.เอ.รีฟันด์ ที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ โดยเป็นการสร้างหลักประกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องและมีประวัติดี ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมในช่วง 3 ปี ติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน โดยรับความคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อาทิเช่น การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน อีกทั้งได้ขยายความคุ้มครองกรณีภัยก่อการร้ายและการจลาจล ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลอยู่ในสภาวะปัจจุบัน

ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน
พี.เอ. รีฟันด์หมายเหตุ

1) ความคุ้มครองข้อ 2-5 ครอบคลุมการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การรักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

2) เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา และไม่มีการเรียก ร้องสินไหมทดแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืน 100% ของเบี้ยประภัยในปีสุดท้ายของการต่ออายุสัญญา โดยจะจ่ายให้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3


จุดเด่นของ พี.เอ. รีฟันด์

1 .คืนเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้ายกรณีที่ซื้อต่อเนื่อง 3 ปี และไม่มีประวัติการเรียกร้อง
สินไหม เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า

2.เพิ่มความคุ้มครองภัยก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล
สร้างความอุ่นใจทุกเหตุการณ์

3.มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิต

4.เมดิแคร์ทั่วประเทศ
(ตรวจสอบได้จากบริการไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124)

5.ไม่ตรวจสุขภาพ
แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยสิทธิประโยชน์พิเศษ

1. คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายหากไม่มีประวัติการเคลม
กรณีซื้อต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี เสมือนคืนกำไรให้ลูกค้า

2. โรงพยาบาลเครือข่ายชั้นนำกว่า 190 แห่งทั่วประเทศ
อำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

3. บริการพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
(Road Side Service & Hotel Network) 
ผ่านสายด่วน 0 2614 3666 ตลอด 24 ชั่วโมง

4. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
สำหรับแสดงสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย เพื่อรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย

"คุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก"

เงื่อนไขการรับประกัน
ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

"เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น"

ที่มา ไทยประกันชีวิต (แบบประกัน)