ประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.) เกษมเกษียณ (มีเงินปันผล) สร้างเงินออมในวัยเกษียณ

หากคุณเป็นท่านหนึ่งที่มีความกังวลเกื่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ และต้องการสร้างความ
มั่นคงยามเกษียณอายุ คุณสามารถวางแผนอนาคตที่ดีได้จากตัวของคุณในวันนี้ โดยเริ่มจาก
การสร้างระบบการออมที่ดีกับแบบประกัน "เกษมเกษียณ (มีเงินปันผล)" แบบประกันที่จะช่วย
สะสมเงินออม เพื่อให้คุณมีเงินก้อนเมื่อเกษียณอายุ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอนาคต พร้อมทั้ง
ได้รับความคุ้มครองชีวิต ซึ่งเป็นหลักประกันที่มั่งคงให้กับครอบครัว ถือเป็นการตอบแทน
ความสำเร็จให้กับคุณและคนที่คุณรัก

 • รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
 • เป็นเงินสำรองสำหรับสร้างแผนการใช้จ่ายในอนาคต
 • มีความมั่นคง และความเสื่ยงต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์

1.ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 120 % ของจำนวนเงิน
  เอาประกันภัย
- รับเงินปันผล*

2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
- รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืน
  กรมธรรม์ที่มากกว่า

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (15,550 X 30 ปี)
15,550
466,500
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต
1. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 120 % ของจำนวเงินเอาประกันภัย
2. เงินปันผล*
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

600,000

600,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 133,500

หมายเหตุ  * บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 15 - 50 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 60 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • กบข. มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่าย และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน