ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล) "แผนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"

แผนหลักประกันเพื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา เพื่อลูกรัก การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนาของพ่อแม่

ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)
"แผนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่มีแต่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา และระดับการศึกษา
ที่เปลื่ยนไป ค่าใช้จ่ายในระดับประถม หรือมัธยม ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังพอรับได้
แต่ในระดับอุดมศึกษา หรือความปรารถนาที่จะให้ลูกรักได้ศึกษาสูงสุด ในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลเล่า?

อย่าให้ความฝันของท่านต้องสลายไป เพียงเพราะมิได้เตรียมแผนการศึกษาให้แก่บุตร
แบบ "ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)" พร้อมจะสานฝันให้บุตรหลานของท่านก้าวถึงฝั่งฝัน
ทางการศึกษา กับแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกตามความเหมาะสม 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี,
25 ปี และ 30 ปีแผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงิน
  เอาประกันภัย
- รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  (สำหรับแบบ 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี)
- รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  (สำหรับแบบ 10 ปี และ 15 ปี)
- รับเงินปันผล*

2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า


"ทุนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"
การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนาของพ่อแม่
1.เลือกระยะเวลาสร้างหลักประกันได้ถึง 5 ระยะ
10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี
2.เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
เป็นเงินก้อนสำหรับทุนการศึกษา

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 5,230
ผลประโยชน์เงินคืน
1. รับ 100% ของจำนวเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน
2. รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน
3. รับเงินปันผล*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

100,000
10,000

110,000
กรณีเสียชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนที่มากกว่า

100,000

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย
10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย 25 ปี อายุรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย 30 ปี อายุรับประกัน 1 เดือน – 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
    ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
อยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839