ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน โรคร้ายแรง รีฟันด์ ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน
โรคร้ายแรง รีฟันด์
"ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"
จากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ที่จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว่า เป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนเช่นนี้การสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงสร้างความอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน "โรคร้ายแรง รีฟันด์" อีกหนึ่งแบบประกันในกลุ่มสินค้าไม่เคลม มีคืน ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นแผนประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม ที่นับเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย และสวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องสูญเสียไปหากต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

หลักประกันค่ารักษาให้แก่คุณ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ในกลุ่มโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมอง
หลักประกันรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
หลักประกันให้แก่ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท
คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย กรณีไม่มีประวัติการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน
ได้ทั้งเงินชดเชยรายวัน...ได้ทั้งเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน กรณีนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เคลมโรคร้ายแรงผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1) กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 100,000 100,000
2) การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 300,000 500,000 1,000,000
 • กลุ่มโรคมะเร็ง
  • 2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • 2.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
  • 2.3 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • กลุ่มโรคหัวใจ
  • 2.4 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • 2.5 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • 2.6 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  • 2.7 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยใช้วิธีการเปิดหัวใจ
  • 2.8 การสวนหัวใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง
  • 2.9 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • 2.10 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3) เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ (สูงสุด 365 วัน) 1,000 1,000 1,000
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย 1 ปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา
หมายเหตุ
1) เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ หรือจ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.10 ให้ผลประโยชน์ในข้อ 2 ถือเป็นอันสิ้นสุดลง และกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์
2) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคข้ออื่นต่อไป ตามผลประโยชน์ที่ระบุ หักด้วยผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (เว้นแต่ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.10 จะไม่หักผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่จ่ายไปแล้ว)

"แผนเดียว ดูแลคุณและคนที่คุณรัก"

1. ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม โรคมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือดสมอง
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนฐานะทางการเงินของครอบครัว

2. คลายกังวล เมื่อนอนโรงพยาบาล
รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน

3. สร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัว
รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

4. อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่
ช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างแน่นอน

5. คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง ตลอดสัญญา 5 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน


อายุรับประกัน
16 – 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี เท่านั้น
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้นอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839