ทรัพย์ปันผล มีเงินปันผล "ทวีค่าเงินออม พร้อมคุ้มครองตลอดสัญญา"

ทรัพย์ปันผล [มีเงินปันผล]
"ทวีค่าเงินออม...
    พร้อมคุ้มครองตลอดสัญญา"
อนาคตสดใส จากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

แผนประกันชีวิต "ทรัพย์ปันผล" [มีเงินปันผล] เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเพื่อสร้างทุนทรัพย์ไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือเพื่อเตรียมเงินกองทุนสำหรับในอนาคต ด้วยการให้ผลประโยชน์ที่แน่นอน มีจุดเด่นที่น่าสนใจ...


  • รับเงินคืนทุกปี จำนวน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2
  • เลือกระยะเก็บออมได้ตามใจคุณ ทั้งหมด 3 ระยะคือ 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
  • เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. รับเงินคืนรายปี
รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 ไปจนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา

2. ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล*

3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
หมายเหตุ* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

"ออม... อย่างมีระบบ สร้างอนาคต.. อย่างมั่นคง"

มีเงินคืน...รายปีตลอดสัญญา
มีเงินก้อน...เก็บออมเพื่ออนาคต

1. รับเงินคืนรายปี
จำนวน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

2. รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับแผนการในอนาคต

3. เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และความคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (20 ปี)
7,260
145,200
ผลประโยชน์เงินคืน
- รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2-19 รวม 18 ครั้ง
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

36,000
110,000
146,000
ความคุ้มครองชีวิต
- รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าคืนที่มากว่า
100,000
หมายเหตุ * บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา


เงื่อนไขการรับประกัน


อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839