แทกซ์ รีเทิร์น ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี

แทกซ์ รีเทิร์น
"ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี
 สร้างเงินออม...พร้อมคุ้มครองชีวิต"
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีการที่จะช่วยประหยัดภาษีในแต่ละปี การประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองเพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก

"แทกซ์ รีเทิร์น" เป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี ด้วยรูปแบบของระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 10 ปี และเมื่อครบสัญญาจะได้รับเงินคืน 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย ปีละ 10,000 20,000 30,000 40,000 และ 50,000 บาท

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้สุทธิ รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ อัตราภาษี
0 – 150,000 ไม่เกิน 20,000 บาท ยกเว้น
150,001 – 300,000 20,001 – 32,500 บาท 5%
300,001 – 500,000 32,501 – 50,000 บาท 10%
500,001 – 750,000 50,001 – 70,000 บาท 15%
750,001 – 1,000,000 70,001 – 90,000 บาท 20%
1,000,001 – 2,000,000 90,001 – 175,000 บาท 25%
2,000,001 – 4,000,000 175,001 – 350,000 บาท 30%
ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป มากกว่า 350,000 บาท 35%

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

"ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดภาษี
สร้างเงินออม...พร้อมคุ้มครองชีวิต"

1. ลดหย่อนภาษีได้ต่อเนื่อง 10 ปี
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

2 .รับเงินก้อน เมื่อครบสัญญา
จำนวน 100%* สำหรับแผนการต่างๆ ในอนาคต

3. รับความคุ้มครองตลอดสัญญา
จำนวน 100%* เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับคนที่คุณรัก

4. เบี้ยประกันภัยคงที่
สบายใจกับการชำระเบี้ยประกันภัยในจำนวนที่แน่นอน ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
กรณีเพศชาย อายุ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ปีละ 50,000 บาท รวมชำระ 10 ปี
เป็นจำนวน 500,000 บาท จำนวนเงินเอาประกัน 510,200 บาท
อัตราภาษี ไม่คิด
ลดหย่อน
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
ประหยัดภาษี ปีละ
รวมประหยัดภาษี 10 ปี (1)
-
-
2,500
25,000
5,000
50,000
7,500
75,000
10,000
100,000
12,500
125,000
15,000
150,000
17,500
175,000
เงินครบสัญญา (2) 510,200 510,200 510,200 510,200 510,200 510,200 510,200 510,200
รวมผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด (1)+(2) 510,200 535,200 560,200 585,200 610,200 635,200 660,200 685,200
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ 10,200 35,200 60,200 85,200 110,200 135,200 160,200 185,200

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 20 – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ปรับตามเบี้ยประกันภัย มีให้เลือก 5 แบบ คือ
- เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 10,000 บาท
- เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 20,000 บาท
- เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 30,000 บาท
- เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 40,000 บาท
- เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839