ธนทวี มีเงินปันผล "อีกหนึ่งทางเลือกของการออม มีผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี

ธนทวี 15/10 (มีเงินปันผล)
"อีกหนึ่งทางเลือกของการออม
    มีผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี"
การวางแผนเงินออมด้วยการประกันชีวิต โดยแผนการประกันชีวิต "ธนทวี 15/10" (มีเงินปันผล) ซึ่งเป็นแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งความคุ้มครองควบคู่กับการออม เป็นการเพิ่มมูลค่าเงินออมสำหรับทุกๆ แผนการในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคง ด้วยผลประโยชน์ด้านการออมที่คุ้มค่า และมีการเพิ่มความคุ้มครองทุก 5 ปี


  • สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้ตนเองและครอบครัว
  • เงินคืนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • รองรับสำหรับทุกแผนการในอนาคต
  • เงินทุนสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีฉุกเฉิน
  • ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้

แผนภาพแสดงผลประโยชน์
ผลประโยชน์

1. รับเงินคืนรายปี
- รับเงินคืน 4%* เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5
- รับเงินคืน 5%* เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-10
- รับเงินคืน 6%* เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-15

2. ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล**

3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
- ปีที่ 1-5 รับ 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 6-10 รับ 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 11-15 รับ 125 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา
"เพิ่มพูนการออมทรัพย์... พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่ม"

1. รับเงินคืนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ด้วยเงินคืนที่เพิ่มขึ้นทุกรอบ 5 ปีกรมธรรม์

2. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา รับ 200%*
สำหรับการออมทุกแผนการในอนาคต

3. ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นทุกรอบ 5 ปีกรมธรรม์ สูงสุด 125%*
สร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัว กับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

4. เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการรอบด้าน ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (17,540 x 10 ปี)
17,540
175,400
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน : ปีที่ 1-5 คืน 4%*, ปีที่ 6-10 คืน 5%*
ปีที่ 11-15 คืน 6%* รวม
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล**
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา


75,000
125,000

200,000
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 125,000

หมายเหตุ* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย  

** บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา 

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839