ทรัพย์มิ่งขวัญ มีเงินปันผล หลักประกันชีวิตสร้างได้ แม้ในยามเกษียณ

ทรัพย์มิ่งขวัญ[่มีเงินปันผล]
"หลักประกันชีวิตสร้างได้...
 แม้ในยามเกษียณ"
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และกำลังมองหาหลักประกันความมั่นคงในช่วงวัยหลังเกษียณ เพื่อช่วยให้ท่านอุ่นใจ ได้ว่า... จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสร้างคุณค่าของชีวิตในช่วงบั้นปลาย มอบเป็นของขวัญแก่บุตรหลาน เลือกความไว้วางใจกับกรมธรรม์
"ทรัพย์มิ่งขวัญ"

 • แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
 • จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
 • รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
 • เตรียมค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายของชีวิต
 • สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลานแผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอา
  ประกันภัย พร้อมรับเงินปันผล*

2.  เสียชีวิตระหว่างสัญญา
- ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงิน
  เอาประกันภัย
- ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงิน
  เอาประกันภัย
- ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100%
  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่า
  เวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

"ความมั่นคง ในช่วงบั้นปลายชีวิต ...สร้างได้ในวัยเกษียณ"
สร้างหลักประกันชีวิต มอบกองทุนมรดก กับ ทรัพย์มิ่งขวัญ

1. แผนประกันเฉพาะผู้สูงอายุ
แผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้สูงอายุ โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 60-75 ปี เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงหลังวัยเกษียณ

2. ครบสัญญา รับเงินก้อนโต
ครบสัญญา อายุ 90 ปี รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับค่าใช้จ่ายมอบความมั่นคงเป็นรางวัลชีวิต ในช่วงบั้นปลายของชีวิต

3. สร้างกองทุนมรดก
แผนหลักประกันชีวิตของท่านเสมือนเป็นการสร้างกองทุนมรดก เพื่อมอบเป็นของขวัญล้ำค่าแด่คนที่รักและห่วงใย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 60 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 9,990
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (9,990 x 10 ปี) 99,900
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
 • - ครบกำหนดสัญญา อายุ 90 ปี
  รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน
 • - รับเงินปันผล*


150,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 50,100
หมายเหตุ*บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน
60 – 75 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 – 300,000 บาท
การตรวจสุขภาพ ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านอยากสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัว โทร.หรือ Add line: 092 365 9839