แผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.)เกษมสิน (ไม่มีเงินปันผล)

เกษมสิน (ไม่มีเงินปันผล)
"เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน...
    ด้วยหลักประกันอันมั่นคง"
เมื่อหัวหน้าครอบครัวในการหารายได้เช่นคุณมีความปรารถนาที่จะเห็นอนาคตที่ดีของตนเอง
และครอบครัว แต่อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถทราบได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
แต่วันนี้คุณสามารถเพิ่มความอุ่นใจในการสร้างอนาคตที่คุณปราถนาได้ด้วยตัวของคุณเอง โดยเริ่มจากการวางแผนชีวิตที่ดีกับแบบประกัน "เกษมสิน (ไม่มีเงินปันผล)" ที่จะสร้างหลักประกันรายได้ครอบครัว สร้างกองทุนสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ตลอดจนช่วยปลดภาระผูกพันทางหนี้สิน มอบเป็นของขวัญแก่คนที่คุณรักและห่วงใย ให้แทนความผูกพัน...ดูแลกัน แม้คุณจากไป

  • เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง
  • สร้างหลักประกันได้ยาวนานถึงอายุ 90 ปีี
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้
  • สามารถซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมเพื่อสร้างสวัสดิการ
แผนภาพแสดงผลประโยชน์ผลประโยชน์
1.ครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (10,850 x 20 ปี)
10,850
217,000
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- ครบกำหนดสัญญา รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

750,000
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
- รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

500,000


เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
  • กบข.มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน