ธนทวี มีเงินปันผล "แผนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"

ธนทวี 14/7 [มีเงินปันผล]
"แผนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"
ถ้าถามผู้ที่เป็นพ่อแม่ว่าอยากจะให้อะไรลูกมากที่สุด คำตอบที่ได้ก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนัก
คำตอบหนึ่งที่ตรงใจกับทุกครอบครัว คือ การศึกษา ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป
จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเตรียมพร้อม สำหรับค่าใช้จ่ายแผนการศึกษาในอนาคตให้แก่ลูกรัก อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในแต่ละปี และเป็นหลักประกันทางการศึกษา
ให้แก่ลูก หากต้องขาดเสาหลักของครอบครัว หรือแม้กระทั่งการเตรียมเงินก้อนใหญ่ สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

แผนประกัน "ธนทวี 14/7 [มีเงินปันผล]" จะช่วยให้ท่านปลดภาระในการชำระเบี้ยได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 7 ปี
แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์
1. ครบรอบปีกรมธรรม์
รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
2. ครบกำหนดสัญญา
- รับเงินคืน 110% ของจำนวนเงิน
  เอาประกันภัย
- รับเงินปันผล*
3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับ 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

"ทุนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"
มีเงินคืน...ช่วยค่าเทอมทุกปี มีเงินก้อน...เป็นทุนการศึกษา
1. เงินคืนทุกปี
จำนวน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าเทอมในแต่ละปี
2. เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับอนาคตบุตร
3. ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี
ปลดภาระการชำระเบี้ยอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 40 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (7 ปี)
22,540
157,780
ผลประโยชน์เงินคืน
1. รับเงินคืน 4% ของจำนวเงินเอาประกันภัย ทุกปี รวม 14 ครั้ง (4,000 x 14 ปี)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. รับเงินปันผล*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

56,000
110,000

166,000
กรณีเสียชีวิต
รับความคุ้มครอง 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

200,000
หมายเหตุ
* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย 7 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
    ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน